Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη αναδόχου για τη φύλαξη των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, με αρ. διακήρ. 10/2019.

Συνημμένα αρχεία:

  • Πλήρες κείμενο Διακήρυξης 10/2019 (με ΑΔΑΜ)
  • Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
  • Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
  • Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση oikon2@teiwm.gr ή oikon6@teiwm.gr, έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΔΙΑΚ.ΦΥΛΑΞΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (10-2019)-19PROC005965738
ΤΕΥΔ(10-2019)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (10-2019)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (10-2019)