Πρακτική άσκηση

Οι φοιτητές των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση, ώστε να καταστούν πτυχιούχοι.

 Σκοπός πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση είναι ελεγχόμενη από το τμήμα και αποσκοπεί:

α) Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
β) Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.

γ) Στην επαφή των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.

Εργασιακοί χώροι

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Τ.Ε.Ι. Εργασιακοί χώροι είναι:

α) Ο δημόσιος τομέας

β) Ο κοινωνικοποιημένος τομέας (συγκοινωνίες, συνεταιρισμοί, τράπεζες, δημοτικές επιχειρήσεις κτλ)

γ) Ο ιδιωτικός επιχορηγούμενος τομέας και

δ) Ο ιδιωτικός τομέας.

Προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης

Προκειμένου ο σπουδαστής να αρχίσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση θα πρέπει:

α) Να είναι στο όγδοο εξάμηνο σπουδών

β) Να έχει εξεταστεί με επιτυχία στα δύο τρίτα όλων των μαθημάτων του τμήματος
γ) Να έχει εξεταστεί με επιτυχία σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας.

Οργάνωση και εποπτεία πρακτικής άσκησης

Στο τμήμα έχει συγκροτηθεί επιτροπή πρακτικής άσκησης, η οποία έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο το συντονισμό των δραστηριοτήτων σχετικά με την πρακτική άσκηση. Η επιτροπή μεριμνά κυρίως:

α) Για την αναζήτηση νέων θέσεων πρακτικής άσκησης και γνωστοποίηση θέσεων πρακτικής άσκησης που τυχόν υπάρχουν.

β) Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των χώρων εργασίας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

Η εποπτεία της διεξαγόμενης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του τμήματος ανατίθεται σε μέλη του Ε.Π. τα οποία επισκέπτονται τους χώρους άσκησης, ενημερώνονται για το αντικείμενο απασχόλησής τους και συνεργάζονται στην επίλυση των προβλημάτων τους, τόσο με τους ίδιους τους ασκούμενους, όσο και με τον υπεύθυνο του φορέα απασχόλησης.Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος σπουδαστής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, στο οποίο αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας.

Η ολοκλήρωση της πτυχιακής άσκησης επικυρώνεται με:

α) Την υποβολή του βιβλίου άσκησης κατάλληλα συμπληρωμένου και θεωρημένου
β) Την υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που ήθελε ζητηθεί από το τμήμα σχετικά με το αντικείμενο απασχόλησης του ασκούμενου κατά την πρακτική άσκηση

γ) Την αποδοχή των δικαιολογητικών πρακτικής άσκησης από τον προϊστάμενο του τμήματος.

Υπεύθυνος Γραφείου Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας: κα Μαρία Δελνιώτου

Τηλ επικοινωνίας: 24610 68061

practice@teiwm.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ και τα αντίστοιχα έντυπα, ενημερωθείτε από τη σελίδα https://dasta.teiwm.gr/index.php/grafiopraktikis.html

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24610 68064

Email: praktiki@teiwm.gr

 

ΒΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

  • Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας