Δομή δια βίου μάθησης

ΣΚΟΠΟΣ

1. Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του ΤΕΙ ΔΜ σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών της για διαρκή εκπαίδευση.

2. Η ενίσχυση των δεσμών του ΤΕΙ ΔΜ με τους πολίτες και η εξασφάλιση της δυνατότητας να έχουν υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση.

3. Η συμβολή του ΤΕΙΔΜ στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.

ΓΕΝΙΚΑ

  • Η Δομή της Διά Βίου Μάθησης του ΤΕΙ ΔΜ λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο 3879/2010, όπως κάθε φορά ισχύει, και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.
  • Αποτελεί τον φορέα δια το οποίου το ΤΕΙ ΔΜ προσφέρει και πιστοποιεί εκπαίδευση όλων των μορφών, πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (άτυπη μάθηση, αρχική και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, εξειδίκευση, μετεκπαίδευση).
  • Ελέγχεται από τη Συνέλευση του ΤΕΙ ΔΜ, τα όργανα εσωτερικού ελέγχου της δομής Διά Βίου Μάθησης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τους φορείς χρηματοδότησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης τα οποία εκτελεί.
  • Αξιολογείται από εσωτερικούς και εξωτερικούς αξιολογητές.
  • Λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, η οποία περιορίζεται μόνο από τις ρυθμίσεις περί προσωπικών δεδομένων.
  • Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι μέλη ΕΠ του ΤΕΙ ΔΜ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η διοίκηση και διαχείριση της Δομής διά Βίου Μάθησης είναι ανεξάρτητες από τη διοίκηση και διαχείριση του ΤΕΙ ΔΜ και πραγματοποιούνται από την Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης (ΕΔΒΜ) του ΤΕΙ ΔΜ.

Τα προγράμματα διοικούνται από τον εκάστοτε Επιστημονικά Υπεύθυνο.

EΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Σύγκλητος (Συνέλευση ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίαση της την Τετάρτη  2-4-2014 ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό της Δομής Δια Βίου Μάθησης.

Διαβάστε τον εσωτερικό κανονισμό της ΔΔΒΜ

  • Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας