Όσοι εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνον ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στη διεύθυνση: https://applications.uowm.gr. Η είσοδος στο σύστημα θα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.

Επισημαίνεται ότι, μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή η κατάθεση/υποβολή αιτήσεων. Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Στoν παραπάνω σύνδεσμο (https://applications.uowm.gr), υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να εισαχθούν ηλεκτρονικά, ως ψηφιοποιημένα έγγραφα PDF στο σύστημα.

Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται ότι, δεν υποβάλλουν αίτηση:

α) Οι ενεργοί φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα Ν+2 έτη φοίτησης, σύμφωνα με την αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΚΥΑ και το άρθρο 2 παρ. γ του Ν. 4009/2011 και

β) Όσοι φοιτούν για απόκτηση 2ου πτυχίου.

Αναλυτικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Γενικά

Επισυνάπτονται από όλους τους ενδιαφερόμενους για δωρεάν σίτιση:

 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο).
 2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της φοιτητή/τριας.
 3. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της φοιτητή/τριας (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75) του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
 5. Αντίγραφο της οικογενειακής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018 (έντυπο Ε1).
 6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018:
  • Φοιτητές/τριες που είναι κάτω των 25 ετών επισυνάπτουν:\
   1. το οικογενειακό Ε1 και εκκαθαριστικό και
   2. το ατομικό Ε1 και εκκαθαριστικό, σε περίπτωση που υποβάλλουν και οι ίδιοι φορολογική  δήλωση
   3. Φοιτητές/τριες που είναι άνω των 25 ετών επισυνάπτουν μόνο το ατομικό τους Ε1 και το  εκκαθαριστικό τους

Για ειδικές περιπτώσεις (δικαιολογητικά ανά περίπτωση)
Επισυνάπτεται το αντίστοιχο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εφόσον συντρέχει λόγος:

 1. Βεβαίωση σπουδών αδερφού/ής, ενεργού φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που φοιτά σε Πανεπιστήμιο (ή πρώην Τ.Ε.Ι.) ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
  Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο/η αδερφός/ή, το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα είναι πρωτοετής φοιτητής/τρια και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής αυτού/ής, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται το Τμήμα της Σχολής εισαγωγής του/της με την υποχρέωση προσκόμισης της σχετικής βεβαίωσης εγγραφής, αμέσως μετά την απόκτησή της και πάντως όχι αργότερα από 5 (πέντε) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών.
 2. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του.
 3. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας.
 4. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 σε περίπτωση φοιτητών/τριών που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
 5. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης:
  • σε περίπτωση φοιτητών που οι γονείς τους ή τα τέκνα ή τα αδέρφια ή ο σύζυγος εμπίπτουν στην κατηγορία (στ) της παρ. 9 του άρθρου 1 της αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 ΚΥΑ.
  • σε περίπτωση φοιτητών πασχόντων από σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156).
   Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.
 6. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή/τριας, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες των:
  • Απορφανισθέντων φοιτητών/τριών από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους ή
  • Φοιτητών/τριών που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο  ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
 7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντος γονέα, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΚΥΑ του Ν. 4009/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

Κοζάνη:

Παναγιώτα Παγκάκου-Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Τηλ.: 24610-56292, email: tacadthem@uowm.grppagkakou@uowm.gr

Περσεφόνη Σαλιάρα-Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων
Τηλ.:24610-56291, email: tacadthem@uowm.grpsaliara@uowm.gr

Φλώρινα:

Γρηγοριάδου Χριστίνα- Γραφείο 101 της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
Τηλ.: 23850-55203, email: xgrigoriadou@uowm.gr

Για τα Τμήματα του πρώην Τ.Ε.Ι.

Κοζάνη

Ματιάκη Ελένη
Τηλ.: 24610 68271, email: ematiaki@uowm.gr,  ematiaki@teiwm.gr

Φλώρινα
Περιβολάρη Μαγδαληνή
Τηλ: 2385054667, email: mperivolari@uowm.gr,  mperivol@florina.teiwm.gr

Καστοριά

Σαλασίδου Δέσποινα
Τηλ: 24670 87180, email: dsalasidou@uowm.gr,  d.salasidou@kastoria.teiwm.gr

Γρεβενά

Νικολάου Δημήτριος
Τηλ.: 24620 61605, email: dnikolaou@uowm.grdnikolaou@teiwm.gr

Πτολεμαΐδα

Σχουλίδου Καλλιόπη
Τηλ.: 24630 55303-4, email: kchoulidou@uowm.grsec-maia@teiwm.gr , kschoulidou@teiwm.gr

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Καθηγητής Αντώνιος Τουρλιδάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Υπεύθυνη δήλωση πρωτοετούς αδερφού

Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση 2019-2020