Κανονισμός σπουδών

Η εγγραφή των εισαγόμενων προπτυχιακών φοιτητών γίνεται με την κατάθεση στη Γραμματεία της οικείας Σχολής ή Τμήματος, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών που προβλέπει ο νόμος. Η Γραμματεία ελέγχει τα στοιχεία του ενδιαφερομένου με το ατομικό δελτίο επιτυχίας και το επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα εισαγωγής. Η εγγραφή συγχρόνως σε δύο Σχολές ή Τμήματα Τ.Ε.Ι. ή σε Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι. και σε άλλη Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή ή Τμήμα δεν επιτρέπεται. Σε κάθε εγγραφόμενο φοιτητή παραδίδονται από τη Γραμματεία βιβλιάριο ή τρίπτυχο σπουδών ή δελτίο φοιτητικής, οδηγός σπουδών, βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης.

Η Γραμματεία της οικείας Σχολής ή Τμήματος τηρεί για κάθε φοιτητή ιδιαίτερη μερίδα ή ατομικό φάκελο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που περιέχει: α) τους τίτλους και τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν κατά την εγγραφή, β) αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που του έχουν χορηγηθεί γ) τις υποτροφίες ή τα βραβεία που του έχουν απονεμηθεί ή τις πειθαρχικές ποινές που του έχουν επιβληθεί και δ) κάθε σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Το περιεχόμενο της ιδιαίτερης μερίδας ή του ατομικού φακέλου είναι προσιτό μόνο στην αρμόδια υπηρεσία και στον ίδιο τον φοιτητή.

 Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 5η Ιουλίου του επομένου και περιλαμβάνει δυο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, τα διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται χειμερινό και το δεύτερο εαρινό εξάμηνο. Το χειμερινό αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και το εαρινό λήγει το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία  και από δυο εξεταστικές περιόδους, διάρκειας τριών εβδομάδων η καθεμία. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος για τα δύο εξάμηνα γίνεται το Σεπτέμβριο του επόμενου διδακτικού έτους.

 Ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο τμήμα όλοι οι φοιτητές ταυτόχρονα με την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής τους. Κατά την  κατάρτιση του ατομικού προγράμματος σπουδών του εξαμήνου ο σπουδαστής λαμβάνει υποχρεωτικά πρόνοια ώστε:
I. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα που δηλώνει να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 35 ωρών και

II. Να μη δηλώνονται μαθήματα, τα προαπαιτούμενα των οποίων δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο φοιτητής.

Σε καμιά περίπτωση ο φοιτητής δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπομένη χρονική διάρκεια σπουδών του τμήματος. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωση τους. Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα μηδέν (0) ως δέκα (10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5). Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των σπουδαστών κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

0-3,9 «κακώς»

4-4,9 «ανεπαρκώς»

5-6,9 «καλώς»

7-8,4 «λίαν καλώς»

8,5-10 «άριστα»

Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακεραίας μονάδας.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων περιλαμβάνει:

 1. Για κάθε μάθημα ή μέρος μαθήματος που παρέχεται με μορφή θεωρητικής διδασκαλίας, προβλέπεται:

 2.  Βαθμός προόδου, που προκύπτει από μια γραπτή δοκιμασία περί τα μέσα του διδακτικού εξαμήνου στη μισή τουλάχιστον διδακτέα ύλη του αναλυτικού προγράμματος με συντελεστή 40% της τελικής αξιολόγησης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. η συμμετοχή των σπουδαστών σ’ αυτή τη διαδικασία είναι προαιρετική.

 3. Τελική γραπτή εξέταση εφ’ όλης της διδακτέας ύλης, με συντελεστή 60%.
  Αξιόλογες ατομικές ή συλλογικές εργασίες φοιτητών, που εκπονούνται στη διάρκεια του εξαμήνου, είναι δυνατόν μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, να συνεκτιμώνται για την τελική αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών με συντελεστή όχι ανώτερο του 10% αυτής.
  II. Για την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος, απαιτείται ο φοιτητής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία τo 80% των ασκήσεων που πραγματοποιηθήκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο βαθμός του εργαστηρίου ή πρακτικού μέρους μικτού μαθήματος είναι ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου:
  • Ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων που ο σπουδαστής έχει διεξαγάγει με επιτυχία

Οι βαθμοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου.

III. Ο τελικός βαθμός μικτού μαθήματος προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος εφ’ όσον και στα δυο μέρη η βαθμολογία είναι τουλάχιστον «καλώς».

IV. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο μέρους μικτού μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο φοιτητής δεν παρακολούθησε με επιτυχία, το μάθημα επαναλαμβάνεται..

Φοιτητής του τμήματος γίνεται πτυχιούχος όταν:

 • Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και τα τυχόν προαιρετικά μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού.
  Έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και
 • Έχει περατώσει την πρακτική του άσκηση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Ε.Λ.Κ.Ε.

  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας