Παράρτημα διπλώματος

Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, και δίδεται αυτόματα και δωρεάν σε κάθε φοιτητή κατά την αποφοίτησή του.

Το T.E.I. Δυτικής Μακεδονίας είναι το πρώτο ίδρυμα στην Ελλάδα που άρχισε να εκδίδει το Παράρτημα Διπλώματος τον Φεβρουάριο του 2004.

Το Παράρτημα Διπλώματος (ΠΔ) είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που προσαρτάται στον τίτλο σπουδών που εκδίδει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στοχεύει στη βελτίωση της «διαφάνειας» διεθνώς και στη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.λπ.). Είναι σχεδιασμένο για να παρέχει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του πλαισίου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που κατονομάζεται στον πρωτότυπο τίτλο στον οποίο αποδίδεται αυτή η επισύναψη. Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε αξιολογικές κρίσεις, δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση. Πρόκειται για ένα ευέλικτο, μη δεσμευτικό μέσο που έχει σχεδιαστεί για να εξοικονομηθεί χρόνος, χρήματα και φόρτος εργασίας. Είναι σε θέση να προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες.

Το ΠΔ εκδίδεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα σύμφωνα με το τελικό υπόδειγμα που έχει εκπονήσει μετά από δοκιμές μια κοινή ομάδας εργασίας αποτελούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την UNESCO. Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελείται από οκτώ τμήματα.

 1. Στοιχεία ταυτότητας κατόχου του τίτλου
 2. Πληροφορίες που προσδιορίζουν το δίπλωμα
 3. Πληροφορίες για το επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων
 4. Πληροφορίες για το περιεχόμενο και τα εξαγχθέντα αποτελέσματα
 5. Πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμότητα των επαγγελματικών προσόντων
 6. Πρόσθετες πληροφορίες
 7. Πιστοποίηση του Παραρτήματος
 8. Πληροφορίες για το εθνικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες και στα οκτώ τμήματα. Όταν δεν παρέχονται πληροφορίες, θα πρέπει να εξηγείται ο λόγος.

Η περιγραφή του εθνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης εντός του οποίου το άτομο που κατονομάζεται στον πρωτότυπο τίτλο αποφοίτησε πρέπει να επισυνάπτεται στο ΠΔ. Η περιγραφή αυτή παρέχεται από τα Εθνικά Κέντρα Πληροφόρησης για την Αναγνώριση (NARIC) και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: www.enic-naric.net

Το  Παράρτημα Διπλώματος προσφέρει στους φοιτητές;

 • Ένα πτυχίο που είναι πιο ευανάγνωστο και εύκολα συγκρίσιμο στο εξωτερικό.
 • Μια ακριβή περιγραφή της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας τους και των προσόντων που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Μια αντικειμενική περιγραφή των επιτευγμάτων και της επάρκειάς τους.
 • Ευκολότερη πρόσβαση στις ευκαιρίες εργασίας ή σε περαιτέρω σπουδές στο εξωτερικό.
 • Ενισχύει την απασχολησιμότητά τους.

Το Παράρτημα Διπλώματος στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

 • Διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων.
 • Προστατεύει την εθνική / ιδρυματική αυτονομία, ενώ προσφέρει ένα κοινό πλαίσιο το οποίο είναι αποδεκτό σε όλη την Ευρώπη.
 • Προωθεί κρίσεις για τα προσόντα τα οποία μπορούν να γίνουν κατανοητά σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αυξάνει την προβολή του ιδρύματος στο εξωτερικό.
 • Προάγει την απασχολησιμότητα των αποφοίτων τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Βοηθά την εξοικονόμηση χρόνου, δεδομένου ότι παρέχει τις απαντήσεις σε πολλές επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις προς τις διοικητικές υπηρεσίες ιδρυμάτων σχετικά με το περιεχόμενο και τη δυνατότητα διεθνούς αξιοποίησης των διπλωμάτων.

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι απαραίτητο στους αποφοίτους καθότι καθώς νέα προσόντα πολλαπλασιάζονται σε όλο τον κόσμο και οι χώρες αλλάζουν συνεχώς τα συστήματα επαγγελματικών προσόντων και εκπαιδευτικών δομών υπό την επίδραση των ταχέων οικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών αλλαγών, ένας αυξανόμενος αριθμός μετακινούμενων πολιτών επιδιώκουν τη δίκαιη αναγνώριση των προσόντων τους. Η μη αναγνώριση και η κακή αξιολόγηση των προσόντων είναι πλέον ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Εφόσον τα αρχικά διαπιστευτήρια από μόνα τους δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες, είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί το επίπεδο και η λειτουργία ενός τίτλου χωρίς λεπτομερή, κατάλληλη εξήγηση.

Το Παράρτημα Διπλώματος αποτελεί απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις καθώς:

 • Προωθεί τη διαφάνεια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Μπορεί να παρουσιάζει τις συνεχείς αλλαγές στα επαγγελματικά προσόντα.
 • Βοηθά την κινητικότητα, την πρόσβαση και τη δια βίου μάθηση.
 • Προωθεί δίκαιες και έγκυρες κρίσεις σχετικά με τα προσόντα.

Πηγή: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1239_en.htm

 • Ε.Λ.Κ.Ε.

  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας