Μητρώα Εκλεκτόρων

Μητρώα συγκρότησης  11μελών εκλεκτορικών σωμάτων εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ (Αρ. απόφασης Συγκλήτου: 20/29-10-2018, θέμα 10o)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 7/5-4-2019)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ – Μέρος 1

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ – Μέρος 2

 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 7/08-03-2017 & 7/5-4-2019)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 7/08-03-2017)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) (Απόφαση Συγκλήτου 8/25-04-2018)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 4-16ΑΔ Ω04Ε46914Β-Β4Θ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 21-18ΑΔ ΩΟ7Π46914Β-7ΝΒ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 • Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 26-5ΑΔ Ω5ΙΧ46914Β-ΑΩΨ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 7/08-03-2017)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • Τμήμα Μαιευτικής (Απόφαση Συγκλήτου αριθμ. 7/08-03-2017)

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

 


 

Τα μητρώα των μελών των ειδικών επταμελών επιτροπών εκλογής και εξέλιξης των καθηγητών του ΤΕΙ ΔΜ καταρτίστηκαν και επικαιροποιήθηκαν βάση των εγγεγραμμένων καθηγητών και επιστημόνων του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ και επικυρώθηκαν ως εξής:

 • Το υπ. αρ. πρακτ. Συγκλήτου 10/21-5-2014 θέμα 10ο
 • Σ.Δ.Ο.: απ. πρακτ. Συγκλήτου 9/13-4-2016 θέμα 17ο
 • Σ.ΤΕ.Φ.: απ. πρακτ. Συγκλήτου 10/24-4-2016 θέμα 5ο
 • Σ.ΤΕ.Γ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ.: απ. πρακτ. Συγκλήτου 10//24-4-2016 θέμα 4ο και αρ. πρακτ. Συγκλήτου 29/21-12-2016 θέμα 16ο
 • Σ.Ε.Υ.Π.: απ. πρακτ. Συγκλήτου 10/24-4-2016 θέμα 15ο

 

Τα μητρώα έχουν ως εξής:

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΙ ΔΜ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΜΗΤΡΩΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ-ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 • Τμήμα Μαιευτικής

ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ

ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

 • Ε.Λ.Κ.Ε.

  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας