Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των σταβλικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα», με αρ. διακήρ. 9/2019

Συνημμένα αρχεία:

  1. Πλήρες κείμενο Διακήρυξης 9/2019 (με ΑΔΑΜ)
  2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
  3. Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
  4. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ενδιαφερομένων εταιριών (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση oikon2@teiwm.gr ή oikon6@teiwm.gr, έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-19PROC005672334
  2. ΤΕΥΔ(9-2019)
  3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (9-2019)
  4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (9-2019)