Προκηρύξεις/Προσκλήσεις

17Μαΐ 2019

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΒΜ96 (αρ πρωτ. 4313/24-04-2019) Κατόπιν του Ν. 4610/07-05-2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» και της 1 ης τροποποίησης της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΔΒΜ96 – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2019-2022 (ΑΔΑ 6ΓΗ9465ΧΙ8-7ΛΔ) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες […]

07Μαΐ 2019

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας», αρ. διακ. 5/2019 – αρ. ΕΣΗΔΗΣ 73683. Δείτε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-19PROC004901573

24Απρ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

24Απρ 2019

Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών για την προμήθεια α) αποξηραμένης μηδικής και β) πρώτων υλών για την παρασκευή μιγμάτων ζωοτροφών για τις ανάγκες του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο της πρόσκλησης.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2019-19

24Απρ 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των σταβλικών εγκαταστάσεων (και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών) για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, αρ. διακήρ. 4/2019   Συνημμένα αρχεία: ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα […]

23Απρ 2019

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη στο έργο «Διαχείριση Εσόδων των νέων Π.Μ.Σ. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 37παρ.4 του Ν.4485/2017», (κωδ. resCom 80300). Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ ή στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.   https://bit.ly/2HgozUY   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

23Απρ 2019

Υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με τέσσερεις (4) εξωτερικούς συνεργάτες με αντικείμενο απασχόλησης τη «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων του Ε.Π. «ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Τεχνική Βοήθεια του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» της πράξης «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων […]

18Απρ 2019

Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Δείτε περισσότερα στο αρχείο της προκήρυξης που επισυνάπτεται.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΠ

18Απρ 2019

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για τη μίσθωση δύο (2) απορριμματοκιβωτίων για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, για το χρονικό διάστημα από 01-05-2019 έως 31-08-2020. Δείτε περισσότερα στην πρόσκληση που επισυνάπτεται.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΡΡ-ΚΙΒ.2019-19PROC004822023

15Απρ 2019

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5ου ΚΥΚΛΟΥ Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια” (MSc in Renewable Energy Sources & Buildings Energy Management) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν για […]